Sierpniowy Puchar Łosia 2 - Impreza 26 sierpnia 2011

W sierpniu 2011 Klub Łoś zorganizował imprezę off-roadową pod nazwą Sierpniowy Puchar Łosia. Puchar składał się z dwóch edycji. Pierwsza rozegrana została w terminie 12-14 sierpnia, a druga - 26-28 sierpnia. Bazą pierwszej części rajdu była miejscowość Święta Katarzyna, a rozgrywany był on na Rykowisku Łosia. Z kolei druga część miała swoją bazę w gospodarstwie agroturystycznym U Pani Ani
Na obie edycje stawiło się kilkanaście załóg. Jak to ostatnio bywa większość stanowiły załogi startujące w klasie extrem. Grupa wyczynowa była bardzo nieliczna.
W klasie extrem, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej odsłonie prym wiodły załogi Łukasza RozwadowskiegoJerzego Kuratowa. One to walczyły o pierwsze miejsce w Pucharze w swojej klasie.
W klasie wyczyn w obu edycjach wiodącą załogą była załoga Marka Sekuły z pilotką Katarzyną.
Podczas pierwszej części Pucharu wszystkie załogi startujące w obu klasach pokonały trasę znajdującą się na Rykowisku Łosia. Różniła je tylko ilość zdobytych punktów. Żadnej załodze nie udało się zdobyć i pokonać próby górskiej (ostry podjazd).
Druga część była nieco trudniejsza. W klasie extrem tylko dwie załogi zdobyły komplet PKP-ów i przejechały całą trasę. Reszta startujących była daleko za nimi, mimo zwycięstw w towarzyszących konkurencjach.
W klasie wyczyn było podobnie. Na trasie walczyła załoga Marka Sekuły z pilotką Katarzyną, resztę startujących załóg zostawiając w tyle - ważniejsze było szukanie grzybów, organizowanie pikników, a nie jazda po punkty. Tradycyjnie po sobotnich zmaganiach wszystkie załogi zasiadły do Wieczorku Łosia, który trwał baaardzo długo.
Podsumowując Sierpniowy Puchar Łosia można powiedzieć, że był imprezą udaną - każda startująca załoga zaspokoiła swoje pragnienia.
Po podliczeniu punktów zdobytych w obu edycjach:
W klasie extrem zwyciężyła załoga Łukasza Rozwadowskiego z pilotem Tomaszem Peroński jadąca samochodem Suzuki Samurai. Otrzymała ona pamiątkowy puchar, dyplom oraz nagrody rzeczowe - zestaw do wyciągarki.
Drugie miejsce zajęła załoga Jerzego Kuratowa z pilotem Jakubem Kuratowem jadąca samochodem Nissan Patrol GR. Otrzymała ona pamiątkowy puchar, dyplom oraz zestaw namiotów turystycznych.
Trzecie miejsce zajęła załoga Artura Ostafina z pilotem Jarosławem Korabikiem jadąca samochodem Nissan Patrol GR. Otrzymała ona pamiątkowy puchar oraz dyplom i zestaw namiotów turystycznych.
W klasie wyczyn pierwsze miejsce zajęła załoga Marka Sekuły z pilotką Katarzyną zdobywając puchar, dyplom oraz pas holowniczy z zestawem namiotów.
Miejsce drugie i trzecie na prośbę uczestników nie są podawane do wiadomości publicznej
Pozostałe załogi otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim startującym za udział dziękujemy
ŁOSIE

SIERPNIOWY PUCHAR ŁOSIA 2

wpisowe od samochodu 350 zl

 

 • piątek 26 sierpnia 2011
18.00-20.00 przyjazd i rejestracja uczestników
20.30-21.00 odprawa, badanie techniczne, plombowanie
21.00-24.00 odcinek nocny

 

 • sobota 27 sierpnia 2011
7.00-8.00 przyjazd uczestników, rejestracja
8.00-8.30 śniadanie
8.30-9.00 odprawa, podział na grupy, badania techniczne, plombowanie
9.00-9.30 wyjazd na trasy
14.00-16.00 posiłek polowy
21.00 powrót do bazy, zdanie kart pojazdów
21.30 Wieczorek Łosia

 

 • niedziela 28 sierpnia 2011
9.00 śniadanie
10.00 odprawa
10.30 wyjazd na trasy
16.00 powrót z tras - zdanie kart pojazdów
16.30 obiad
17.30 podsumowanie imprezy, wręczenie pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych.KLUB ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE (EWENTUALNE ZMIANY PODANE ZOSTANĄ NA ODPRAWIE)
KLUB ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU ZAŁÓG, KTÓRE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO WYJAZDU W TEREN

Regulamin uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Klub Łoś


 1. POJAZDY
  1. Pojazdy uczestniczące w imprezie muszą być zarejestrowane i posiadać aktualne badania techniczne oraz opłacone ubezpieczenie OC i NNW.
  2. W pojeździe musi znajdować się standardowe wyposażenie wymagane przez kodeks drogowy, jak gaśnica, trójkąt, apteczka. Dokumenty, jak i wyposażenie będą sprawdzane w trakcie plombowania kart drogowych. Za brak wyposażenia naliczane będą punkty karne o wartości jednej pieczątki (500 punktów mniej za każdy brakujący element wyposażenia).
  3. Pojazdy, w których zostaną zauważone wycieki płynów technicznych takich jak: olej, paliwo, płyn chłodniczy, hamulcowy, itp. nie będą dopuszczone do udziału w imprezie lub mogą być wykluczone z dalszego udziału w imprezie. Decyzje podejmują organizatorzy.
  4. Obowiązkowe wyposażenie pojazdu to: uchwyty służące do wyciągania o odpowiedniej wytrzymałości, taśma do wyciągania, taśmy lub liny do asekuracji, łopata, płachta serwisowa o wymiarze minimalnym 1,5x1,5 m, kompas lub GPS z funkcją kompasu, sprawny telefon komórkowy. Załogi nie posiadające obowiązkowego wyposażenia nie będą dopuszczane do startu lub będą dopuszczone warunkowo z naliczanymi punktami karnymi (500 punktów za każdy brakujący element wyposażenia). Warunkowe dopuszczenie nie dotyczy płachty serwisowej i taśmy ochronnej do drzewa (pojazdy posiadające wyciągarkę), których posiadanie jest priorytetowe. Załogi mogą u organizatorów zakupić je lub pożyczyć za odpłatą (zostawiając kaucję).
  5. Organizator dostarcza naklejki z numerem startowym i naklejki ewentualnych sponsorów. Załogi zobowiązane są je umieścić na swych pojazdach przed zgłoszeniem pojazdu do plombowania karty drogowej.

   Karta drogowa jest plombowana na lince w prawej przedniej części kabiny pojazdu, bez możliwości przesuwania punktu mocowania w lewą lub prawą stronę. W samochodzie przygotowanym do wyjazdu długość linki mocującej pozwala wysunąć kartę drogową z pojazdu (przez szybę pilota) na odległość:
   • 40 centymetrów od prawego boku pojazdu dla extremu,
   • 50 centymetrów od prawego boku pojazdu dla wyczynu.

   Karta pojazdu musi być wypełniona przed plombowaniem. Karta niewypełniona oznacza, że załoga nie będzie klasyfikowana.
 2. UCZESTNICY
  1. Załogę stanowi kierowca oraz pilot. Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  2. Oprócz kierowcy i pilota w samochodzie mogą przebywać osoby towarzyszące. Łączna liczba osób w pojeździe nie może przekraczać wartości wpisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
  3. Kierowca odpowiada za regulaminowe zachowanie załogi i osób towarzyszących oraz ich bezpieczeństwo.
  4. Na trasie imprezy kierowcę oraz pilota obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Nie wolno również przebywać na trasie pod ich wpływem. Dotyczy to też osób towarzyszących. Organizator ma prawo sprawdzić trzeźwość załogi pojazdu i osób towarzyszących w dowolnym miejscu i czasie na trasie lub powiadomić odpowiednie służby.
  5. Załoga i osoby towarzyszące zobowiązane są do całkowitego i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów i innych służb.
  6. W przypadku decyzji o rezygnacji z udziału w imprezie podczas jej trwania, kierowca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatorów i zdać kartę drogową. Wszelkie poniesione przez uczestników opłaty nie zostaną zwrócone.
  7. Podczas imprezy zabrania się pod karą dyskwalifikacji:
   1. rozwijania prędkości większej niż 40 km na godzinę (sprawdzenie za pomocą radaru policyjnego);
   2. celowego niszczenia przyrody, wycinania, łamania drzew;
   3. zrywania taśm oraz, poza przypadkami uzgodnionymi z organizatorami, przejeżdżania pod nimi;
   4. podjeżdżania poza kolejnością do PKP-ów, PP (zbieramy je po kolei 1, 2, 3, itd., nie wolno się cofać do przejechanych, ominiętych pieczątek);
   5. zaśmiecania terenu;
   6. pokonywania prób przez więcej niż jeden pojazd.
  8. Na trasach dojazdowych występuje ruch innych pojazdów, toteż uczestnicy zobowiązani są przestrzegać prawa o ruchu drogowym.
  9. Uczestnictwo w imprezie może być niebezpieczne, uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko, co załoga potwierdza składając swój podpis w oświadczeniu przy rejestracji w bazie imprezy.
  10. Złożenie podpisu zgłoszonej załogi pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszystkich roszczeń wobec organizatora.
  11. Niepodpisanie oświadczenia oznacza automatyczne niedopuszczenie załogi do imprezy bez prawa zwrotu wpisowego i innych kosztów.
  12. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników podczas trwania imprezy. Wszelkie decyzje, co do wjazdu na próby, techniki ich pokonywania, przejazdy trasy, uczestnik podejmuje samodzielnie, dotyczy to też zadań sprawnościowych, konkursów, OS-ów, czasówek itp.
  13. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd: sobie, innym uczestnikom, osobom trzecim lub mieniu.
  14. Załoga, w celu klasyfikowania się w imprezie zobowiązana jest:
   • umieszczać pieczątki w odpowiedniej kratce (numer pieczątki odpowiada numerowi kratki)
   • umieścić czytelny wpis wyniku wykonanych zadań
   • zdać kartę w określonym czasie lub innym terminie podanym przez organizatora.
   Uwaga!!!
   • umieszczone numery pieczątek muszą być czytelne
   • karta musi być wypełniona czytelnie
   • umieszczanie pieczątek w celu próby na karcie jest zabronione - służy do tego osobny dokument
  15. Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się ściśle po trasie imprezy, nie dopuszczone jest poruszanie się poza nią, z wyjątkiem dróg asfaltowych po uzgodnieniu z organizatorem
 3. TRASA, PRÓBY, PIECZĄTKI
  1. Trasa przebiega po okręgu (pętli).
  2. Trasa opisana jest w roadbooku otrzymanym na odprawie.
  3. Miejsce startu jest przydzielane podczas rejestracji załogi (jeżeli jest więcej niż jeden start).
  4. Jeśli załogi chcą jechać w zespole, winny to zgłosić przy rejestracji.
  5. Poruszanie się załóg w terenie dozwolone jest jedynie po opisanej w roadbooku trasie (za złamanie tego wymogu grozi dyskwalifikacja).
  6. Trasy oznakowane są wiszącymi taśmami takimi, jak używane do oznakowania prób (taśma biało-czerwona). Taśmy nie wiszą na całej trasie, a tylko w ważniejszych jej miejscach.
  7. Odcinki tras opisane "jako jazda po taśmach" w terenie oznakowane są w sposób ciągły lub z niewielkimi przerwami taśmą biało-czerwoną.
  8. Taśmy wieszane są z prawej strony trasy.
  9. Na trasie opisanej w roadbooku, umieszczone są pieczątki kontrolne (PKP) dla startujących klas. Miejsce umieszczenia pieczątki oznakowane jest: żółtą kartką z literą P lub PE (extrem), PW (wyczyn) i numer pieczątki (1, 2, 3, itd.).
  10. W miejscach prób przejazdu, które mogą być odrębne dla różnych klas, umieszczone są pieczątki PRÓBA PRZEJAZDU czyli PP, z napisem, jak PKP, umieszczone z prawej strony trasy.
  11. Próba przejazdu oznaczona jest taśmą biało-czerwoną ciągłą lub nie z obu stron lub z jednej (informacja na odprawie).
  12. Poszczególna próba przejazdu może być pokonywana przez jeden pojazd jednocześnie. W przypadku chęci wjazdu większej ilości pojazdów trzeba mieć zgodę organizatora lub sędziego.
  13. Niedopuszczalna jest pomoc załóg z innej klasy przy zaliczaniu PP. Zauważenie takiego przypadku przez organizatorów lub sędziów, skutkować będzie skreśleniem trzech ostatnich pieczątek w karcie drogowej załóg uczestniczących w zdarzeniu. Pomoc załóg tej samej klasy jest dopuszczona i premiowana kuponami Fair Play.
  14. Na trasie znajdują się punty, oznakowane tabliczkami z napisem SMS plus litera (np. SMS C). Załoga będąca przy danym punkcie zobowiązana jest do niezwłocznego wysłania wiadomości SMS na numer telefonu podany w karcie drogowej o treści: numer załogi, godzina bycia przy tabliczce i litera na tabliczce (np. 5 11.25 C). "Tabliczką" jest żółta kartka. Informacja na odprawie.
  15. Jeśli załoga zakończy trasę, może ją rozpocząć ponownie od pierwszej kratki roadbooka, po uprzednim zgłoszeniu organizatorom i wymianie karty pojazdu.
  16. Załoga która zauważy brak pieczątki, uszkodzi ją, lub zauważy brak taśm albo ich zerwanie zobowiązana jest zgłosić to organizatorom niezwłocznie na numer telefonu podany na odprawie.
  17. Przy powtórnym przejeździe trasy zbieramy po kolei wszystkie PKP-y i pokonujemy PP.
  18. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji trasy, rezygnacji z części prób w związku z nieokreśloną przyczyną.
  19. PKP-y i PP zdobywamy wg kolejności (1, 2, 3, itd.). Cofanie i zawracanie do przejechanych PKP-ów jest zabronione.
  20. Zdobywanie PKP-ów i PP jest nieobowiązkowe.
  21. Pieczątki - odległość przymocowania PKP-ów i PP od miejsca przymocowania wynosi od 10 do 15 centymetrów dla oby klas.
 4. KLASYFIKACJA
  1. Podczas imprezy załogi są klasyfikowane w klasie ekstrem, wyczyn, oraz innej gdy takowa istnieje (informacja na odprawie).
  2. Pojazdy wyposażone w wyciągarki mechaniczne i opony powyżej 33 cali zaliczane są do klasy ekstrem.
  3. Zgłoszenie się do klasy jest obowiązkowe.
  4. Zwycięzcami poszczególnej klasy są załogi, które zdobyły najwięcej punktów - zajęły najlepsze miejsca w konkurencjach i ukończyły imprezę lub rajd.
 5. PUNKTACJA
  1. Punktacja za pieczątkę PKP wynosi 500 punktów
  2. Punktacja za pieczątkę PP wynosi 500 punktów
  3. Punktacja meldunku SMS wynosi 500 punktów
  4. Punktacja zadań konkurencji, OS-ów, itp to:
   1. miejsce 1500 punktów,
   2. miejsce 1000 punktów,
   3. miejsce 500 punktów
  5. W przypadku zerwania lub zniszczenia pieczątki organizator zastrzega sobie prawo do anulowania danej pieczątki w wynikach wszystkich załóg.
  6. Udokumentowane "kablowanie" od 500 punktów do 1000 punktów w zależności od wagi informacji.
 6. KARY
  1. Pomoc załogi z innej klasy przy zdobyciu PP, PKP-ów - skreślenie 3 ostatnich pieczątek, wraz z bieżącą, przy której nastąpiło zdarzenie wszystkim uczestnikom zajścia.
  2. Celowe i niecelowe niszczenie przyrody, wycinanie drzew, łamanie ich itp. zajścia - wykluczenie z imprezy i niedopuszczenie do startu w przyszłych imprezach Klubu.
  3. Celowe lub nie zrywanie taśm i przejeżdżanie pod nimi bez uzgodnienia z organizatorami skutkuje skreśleniem 5 ostatnich pieczątek.
  4. Niezdanie karty drogowej - dyskwalifikacja.
  5. Udokumentowana nietrzeźwość kierowcy lub pilota podczas trwania imprezy w terenie - wykluczenie z imprezy i niedopuszczenie do startu w następnych imprezach, załogi i osób towarzyszących. Możliwość zgłoszenia zdarzenia Policji.
  6. Udokumentowane przekroczenie prędkości określonej w regulaminie - dyskwalifikacja oraz kara nałożona przez odpowiedni organ.
  7. Niestosowanie się do pleceń organizatorów lub innych uprawnionych służb - wykluczenie z dalszego udziału w imprezie.
  8. Używanie wyciągarki, zblocza bez taśmy ochronnej drzewa - wykluczenie z dalszego udziału w imprezie. Możliwa kara pieniężna przewidziana przez odpowiednie służby według ich stawek.
  9. Zerwanie karty drogowej - skreślenie 5 ostatnich pieczątek.
  10. Zanieczyszczanie środowiska - skreślenie 5 ostatnich pieczątek. Możliwa kara pieniężna nałożona przez odpowiednie służby.
  11. Niedostosowanie się do zasady "maska w górę, płachta w dół" - podobnie jak w punkcie 1.
 7. PUCHAR FAIR PLAY
  1. Podczas zakończenia imprezy przyznawany jest Puchar FAIR PLAY.
  2. Załoga otrzymująca dozwoloną pomoc innej załogi, może pomagająca załogę wynagrodzić kuponami FAIR PLAY otrzymanymi od organizatora.
  3. Niedozwolone jest wręczanie więcej niż pięciu kuponów od jednej załogi, innej załodze.
  4. Niedozwolone jest wręczanie kuponów między załogami tego samego teamu, lub jadących razem wg zgłoszenia przy rejestracji.
 8. OCHRONA ŚRODOWISKA
  1. Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami pod rygorem kar.
  2. Wszelkie naprawy pojazdów podczas imprezy odbywają się na zasadzie "maska w górę - płachta w dól". Niedostosowanie się do tego przepisu będzie karane.
  3. Obowiązkowe jest stosowanie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarka i zbloczem. Niedostosowanie się do tego przepisu będzie karane.
  4. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia organizatora w przypadku zauważenia opisanych powyżej szkód, otrzyma premie od 500 do 1500 punktów.
  5. Uczestnik zobowiązany jest do usunięcia zauważonych zanieczyszczeń wzdłuż trasy lub zgłoszenie tego faktu organizatorowi.
 9. FORMALNOŚCI
  1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zgłoszenie się załogi poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Klubu Łoś oraz wpłacenie w ustalonym terminie zaliczki lub całej kwoty, najpóźniej do jednego dnia po terminie zgłoszeń.
  2. Uczestnik dokonując wpłaty akceptuje wszystkie warunki regulaminu imprezy.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia załogi, uczestnika lub pojazdu, bez podania powodu podjętej decyzji.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia limitu liczby startujących załóg.
  5. Kolejność dokonania wpłaty zaliczki lub całej należnej kwoty określa kolejność przyjęcia zgłoszenia.
  6. Organizator zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie do 3 dni po dokonaniu przedpłaty poprzez adnotację na internetowej liście zgłoszeń i informację telefoniczną.
  7. Odmowa przyjęcia zgłoszenia przekazana zostanie drogą mejlową lub telefonicznie w terminie jednego dnia po dokonaniu wpisu na listę zgłoszeniową.
  8. W przypadku rezygnacji z udziału zgłoszonej załogi i dokonania opłaty w terminie, wpłata zostanie zwrócone, po potrąceniu kwoty zaliczki, w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy.
 10. USTALENIA KOŃCOWE
  1. Załogi nie stosujące się do niniejszego regulaminu, jak również do poleceń organizatorów i odpowiednich służb będą dyskwalifikowane.
  2. Wszystkie decyzje na tematy nieuregulowane tym regulaminem podejmuje organizator, decyzje jego są nieodwołalne.
  3. Organizator nie udziela pomocy załogom startującym w imprezie podczas jej trwania. Pojazdy uszkodzone lub unieruchomione usuwane będą po zakończeniu imprezy.
  4. Podczas trwania imprezy każdy wyciąga się na własna rękę i koszt, wzywając pomoc wskazaną przez organizatora (LKT).
  5. W żadnym wypadku Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy osób lub strony trzeciej.
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu, zmiany podane zostaną na odprawie.
  7. Odprawa przed imprezą jest obowiązkowa dla wszystkich załóg.

 

DZIĘKUJEMY,
ORGANIZATORZY

Uczestnik Pojazd ilość osób Ilość dni Trasa
? Nissan Patrol 1999 2 3 extr
luki rover"90 4 3 extr
Artur Ostafin Nissan Patrol Y60 2.8 4 2 extr

{tab Przygoda}

{tab Po rajdzie}

{/tabs}