II PUCHAR T-MAX (2) - Impreza 7-10 czerwca 2007

Klub Miłośników Samochodów Terenowych ŁOŚ zaprasza wszystkich właścicieli samochodów terenowych na
kolejną przygodę w Świętokrzyskiem, w okolicach Kielc:

II Ogólnopolski Świętokrzyski Rajd Samochodów Terenowych o Puchar T-MAX część 2

Impreza przewidziana jest jako 48-godzinna przygoda Non-Stop z pomiarem czasu.

Przygotowano dwie trasy: wyczynową i extrem, na których znajdują się punkty kontrolne przejazdu pojazdu. W każdej klasie najlepsze załogi klasyfikacji łącznej obejmującej sumę punktów wszystkich czterech imprez zdobywają Puchar II Ogólnopolskiego Świętokrzyskiego Rajdu Samochodów Terenowych T-MAX oraz nagrody rzeczowe w formie sprzętu offroadowego ufundowane przez sponsora - firmę 4X4 TEAM (T-MAX) i Klub ŁOŚ.
Za posiadany sprzęt offroadowy uczestnicy otrzymywać będą dodatkowe punkty.
Ze względu na specyfikę rajdu nie przewiduje się startu QUADÓW
W klasie wyczynowej zabronione jest stosowanie wyciągarek napędzanych; wskazane jest posiadanie wyciągarek ręcznych.
Do rajdu dopuszczane będą tylko pojazdy z ważnym przeglądem technicznym i OC.
Trasy obfitują w różnorodne przeszkody trenowe gwarantujące, że emocji nie zabraknie.
Bazą spotkania są gospodarstwa agroturystyczne w miejscowości Tarczek, a w przypadku większej liczby uczestników również w miejscowości Śniadka.
Dojazd kolumną z gospodarstw agroturystycznych do miejsca startu, gdzie rozpocznie się jazda w/g roadbooków.
Start 8 czerwca około godziny 9.30.


UWAGA!!!
O PRZYDZIALE KWATER DECYDUJE KOJEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ELEKTRONICZNYCH!!!
W przypadku większej liczby uczestników Sponsor - firma 4X4 TEAM przewiduje nagrody za pierwsze miejsca w klasach extrem i wyczynowej również w poszczególnych edycjach Rajdu NON-STOP o Puchar T-MAX.
Uczestnicy, którzy nie biorą udziału w całych zmaganiach i nie opłacą pełnego wpisowego nie będą uwzględniani w punktacji końcowej, a co za tym idzie - nie mogą walczyć o nagrodyZASADY UCZESTNICTWA

 • Do rajdu "NON-STOP" dopuszczone zostaną pojazdy posiadające ważne badania techniczne w dowodzie rejestracyjnym oraz aktualne ubezpieczenie OC (samochody wyposażone w instalację gazową muszą posiadać jej atest).
 • Załoga samochodu terenowego składa się wyłącznie z kierowcy i pilota.
 • Kierowcą może być osoba posiadająca prawo jazdy min. Kat. B.
 • W czasie trwania NON-STOP dopuszcza się udział osób towarzyszących załogom w ilości nie większej niż w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 • Wyposażenie obowiązkowe samochodów terenowych startujących w rajdzie:
  • gaśnica
  • trójkąt ostrzegawczy
  • apteczka
  • lina holownicza - (solidna i wytrzymała min. 6 m.)
  • łopata lub szpadel
  • bezpieczne i solidne zamocowanie wyposażenia
  • przynajmniej dwa solidne punkty kotwiczne holu (przód, tył)
 • Zaleca się posiadanie w samochodzie :
  • siedzeń z zagłówkami
  • pasów bezpieczeństwa i kasków ochronnych
  • radia CB i telefonu komórkowego
  • pałąka lub klatki bezpieczeństwa
  • GPS (łatwiej odnajdziemy w razie czego)
 • Dokumentem upoważniającym do startu w rajdzie NON-STOP jest KARTA DROGOWA otrzymana od organizatorów rajdu.
 • KARTĘ DROGOWĄ należy zdać w Biurze Rajdu niezwłocznie po przyjechaniu na metę
 • Rezygnacja lub wycofanie się z rajdu powinno być zgłaszane niezwłocznie do organizatorów.

PUNKTACJA BADANIA TECHNICZNEGO

Niesprawność lub brak punkty / kara
Ważne ubezpieczenie OC Dyskwalifikacja
Ważny przegląd techniczny Dyskwalifikacja
Ważny atest instalacji gazowej Dyskwalifikacja
Ważne prawo jazdy (kierowcy) Dyskwalifikacja
Trójkąt ostrzegawczy 20
Apteczka Dyskwalifikacja
Gaśnica 100
Układ hamulcowy Dyskwalifikacja
Łopata 10
Linka holownicza 80
min.1 solidny zaczep holu 100
Zamocowanie wyposażenia 50
PRZEPISY PORZĄDKOWE

 • Na trasie rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Załogi, które nie dostosują się do powyższego zalecenia zostaną wykluczone z rajdu.
 • Za zachowanie oraz szkody wyrządzone przez osoby towarzyszące odpowiada kierowca zgłoszony do rajdu.
 • Podczas oglądania prób należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować zagrożenia dla startującej załogi i dla siebie samego.
 • Zabrania się zawracania i jazdy samochodem pod prąd.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie załoga jest zobowiązana do oddania KARTY DROGOWEJ, ROAD BOOKA w Biurze Rajdu lub jednemu z sędziów.
 • Za szkody powstałe u uczestników rajdu Non-stop organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
 • Załoga samochodu jest zobowiązana do prawidłowego zamocowania liny w przypadku potrzeby wyciągania pojazdu.
 • Załogi dopuszczone do rajdu biorą udział w imprezie na własne ryzyko.
 • Organizator zaleca i oferuje wykupienie na miejscu ubezpieczenia NNW
 • Komandor rajdu NON-STOP jest upoważniony do wprowadzania zmian w regulaminie, punktacji i trasie rajdu w czasie jego trwania, ostatecznego rozstrzygania spraw spornych (od jego decyzji nie ma odwołania). Jednocześnie obowiązany jest powiadomić wszystkie osoby biorące udział w rajdzie o wprowadzonych zmianach.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania prób bez podania przyczyny.
 • Wszystkie uwagi i wątpliwości rozstrzyga zespół sędziowski rajdu NON-STOP.
 • Załogi uczestniczące w rajdzie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ruchu drogowego.
 • Uczestnicy imprezy obowiązani są bezwzględnie przestrzegać przepisów P.POŻ.
 • Zabrania się, pod rygorem dyskwalifikacji:
  • niszczenia zieleni i roślin (łąk, upraw, młodników, itp.)
  • jazdy poza trasą wyznaczoną przez organizatorów - Straż Leśna ma prawo ukarać załogi poruszające się poza wyznaczoną trasą.
  • śmiecenia podczas trwania imprezy
  • zachowania niesportowego
  • wykłócania się z sędziami
  • niewłaściwego zachowania wobec mienia i osób postronnych
  • pokonywania prób w kolejności innej niż wyznaczona przez organizatorów
  • W przypadku konieczności zjazdu z trasy (odpoczynek, tankowanie, naprawa, itp.) dozwolone jest zjechanie wyłącznie po drogach utwardzonych. Niedozwolone jest jeżdżenie po terenie "na skróty", przez rowy przydrożne pod karą dyskwalifikacji.
 • Uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności na trasach dojazdowych, gdyż prowadzą one częściowo po drogach publicznych, (często krzyżujących się z drogami szybkiego ruchu, torami szybkiej kolei dalekobieżnej), przez obszary zabudowane i gęsto zaludnione, (istnieje możliwość wtargnięcia na wąską drogę: osób, dzieci, zwierząt oraz innych nieprzewidywalnych zagrożeń). Trasy te kilkakrotnie krzyżują się ze sobą.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia trzeźwości, uprawnień uczestników, jak również stanu pojazdu w dowolnym miejscu i czasie podczas trwania imprezy.
 • Wszelkie zastrzeżenia i protesty należy składać u ORGANIZATORÓW.
 • Organizatorzy mają prawo i obowiązek:
  • przyjmować i rejestrować zastrzeżenia oraz protesty
  • decydować o wszelkich sprawach dotyczących rajdu
  • karać za niesportowe zachowanie lub naruszenie regulaminu Rajdu, dodatkowymi punktami karnymi do dyskwalifikacji włącznie
  • od ich decyzji przysługuje odwołanie w formie pisemnej do zespołu sędziowskiego lub KOMANDORA RAJDU, dopiero po zakończeniu rajdu (kiedy to wszystkie takie wnioski będą rozpatrywane).
ZAŁĄCZNIK DO PUNKTACJI RAJDU

 1. PIECZĄTKI ODBIJAMY W KARCIE DROGOWEJ W OKIENKA ZGODNIE Z ICH NUMERAMI (nr. Pieczątki = nr. Okienka).
 2. Trasa extrem zbiera pieczątki oznaczone jako E1...E50.
 3. Trasa wyczynowa zbiera pieczątki z opisem od W1...W50.
 4. Każda zdobyta pieczątka, musi być opisana godziną jej zdobycia (w jej okienku).
 5. Na pokonanie trasy rajdu jest 48h.
 6. Kazda 1 sekunda spóźnienia lub przyjazdu przed czasem jest karana punktami karnymi - za każdą 1 sekundę jeden punkt.
 7. Maksymalny limit spóźnień wynosi 30 minut - 1800pkt.
 8. Pieczątki są punktowane w zależności od ich stopnia trudności w momencie układania trasy rajdu (200 - 500).
 9. Plombowanie pojazdów oraz BT, przegląd OC odbywa się na starcie.
 10. Kolejność zdobywania pieczątek zgodnie z ich numeracją i rozmieszczeniem na trasie.
 11. Na punkty kontrolne oznaczone pieczątkami startuje wyłącznie załoga - kierowca + pilot.
 12. Ewentualne "zerwane" lub uszkodzone pieczątki należy bezzwłocznie zgłaszać organizatorom.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • WPISOWE
  • wpisowe należy wpłacić organizatorom najpóźniej w dniu zbiórki
  • wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi uczestnikom w przypadku dyskwalifikacji lub rezygnacji z rajdu
  • ZGŁOSZENIE
  • do startu w rajdzie NON-STOP zostanie dopuszczone około 60 załóg
  • zgłoszenia można składać telefonicznie lub listownie pod numerami telefonów i adresem podanym na stronie klubowej
  • pierwszeństwo udziału w rajdzie mają załogi, które wcześniej zgłosiły u organizatorów chęć uczestnictwa w rajdzie NON-STOP
  • po zamknięciu listy startowej uczestników będzie można jeszcze wpisać się gdy zostaną wolne miejsca - w Bazie Rajdu przed startem.

CHARAKTERYSTYKA TRASY RAJDU

 • Rajd NON-STOP odbędzie się w okolicy Suchedniowa, Bodzentyna
 • Przewidywana długość trasy wynosi ok. 120 km.
 • Trasę rajdu należy pokonywać według Road-booka otrzymanego od organizatorów
 • Zawodnicy dzieleni są na 2 klasy: Wyczynową i Exteremalną
 • Trasa rajdu będzie składała się z następujących elementów:
  • pomiar precyzji czasu przejazdu (start - meta)
  • punkty kontroli (PK) - znalezienie danego punktu
  • dojazdówki - dojazd do prób
 • Uczestnicy imprezy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów powyższego REGULAMINU
 • Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionego regulaminu i prawa uczestnictwa w imprezie, oprócz organizatorów uprawnione są również Służby Leśne.
Życzymy powodzenia,
udanego startu i dobrej zabawy!
Organizatorzy.W dniach 8-10 czerwca klub ŁOŚ zorganizował drugą edycję ORST o Puchar T-Max - 48 godzinną przygodę z pomiarem czasu.
Do rajdu przystąpiło kilkanaście pojazdów terenowych. Między innymi stawił się klub Zebra z Sochaczewa, który startował w obu klasach - wyczyn i ekstrem.
Organizatorzy przygotowali długą trasę na zasadzie pętli, na której znajdowały się różnorodne przeszkody terenowe: wąwozy, bagna, brody itp. Na szlaku znajdowało się 56 PKP-ów, w jednakowej ilości dla każdej klasy - wyczyn i ekstrem.
Po opóźnionej odprawie spowodowanej oczekiwaniem na uczestników jądących z Krakowa, wszyscy wyruszyli na trasę. Start był podzielony pomiędzy trzy punkty startowe.
Tym razem samochody uczestników były na tyle dobrze przygotowane, że tak trudna i długa trasa została pokonana w ciągu 32 godzin!!! Skutek był taki, że zawodnicy zrobili sobie przerwę w rajdzie i wrócili do bazy na nocleg.
Poza trzema pojazdami, które wycofały się przed czasem, reszta załóg stawiła się na mecie po 48 godzinach, w większości mając zdobyte wszystkie PKP-y (pieczątki) w liczbie 56 sztuk. Nawet przejechanie bramki czasowej na mecie nie rozwiązało problemu jednakowej ilości PKP-ów. W rezultacie kilka załóg zajęło ex-equo pierwsze miejsca w klasie wyczyn i ekstrem co obrazuje poniższa tabela wyników.
W związku z tym organizatorzy postanowili przyznać nagrody w postaci Hi-Liftów w klasie wyczyn, a w klasie ekstrem talonów o wartości 300 zł na zakup dowolnego towaru w firmie 4x4 team.
Podczas pokonywania trasy zdarzył się również nieprzyjemny incydent. Jeden z uczestników został zdyskwalifikowany za karkołomne łamanie regulaminu - samochód był prowadzony przez małoletnie dziecko, co powodowało zagrożenie dla innych uczestników oraz jechał poza wyznaczoną trasą.
W ostatnich godzinach trwania imprezy zaszczycił nas obecnością główny sponsor nagród Pan Darek, co było bardzo miłą niespodzianką dla organizatorów i uczestników.
I tak to druga edycja ORST o Puchar T-Maxu dobiegła końca.
Organizatorzy i uczestnicy składają podziękowania sponsorowi i wszystkim osobom, które umożliwiły odbycie się II edycji rajdu.
Przed nami III edycja we wrześniu. Organizatorom nie pozostaje nic innego jak podnieść jeszcze poprzeczkę trudności i zwiększyć długość trasy. "BĘDZIE JESZCZE TRUDNIEJ I GORZEJ"


WYNIKI RAJDU

Punkty Numer startowy Klasa Auto Kierowca Pilot  
21400 1 e Suzuki Samurai Michał Wolański   E 1
21400 2 e Suzuki Samurai Adam Żakowski Zbyszek Żakowski E 1
21400 9 e Suzuki Vitara Janusz Rusek Grzegorz Susek E 1
21400 10 e Gaz Dariusz Łysoń Artur Klaczak E 1
17400 30 w Suzuki Samurai Maciej Krzemiński Damian Diabeł Trembicki W 1
17400 32 w Suzuki Samurai Marcin Słomka Michał Rosiecki W 1
12600 4 e Nissan Patrol Tomasz Koczubiej Rafał Koczubiej E 2
5500 19 w Suzuki Samurai Michał Kozioł Katarzyna Kozioł W 2
4999 26 w Nissan Patrol Stanisław Kwiatkowski Mirosław Paluch W 2
-50140 17 e Nissan Patrol Wacław Deja Sebastian Deja E 3
-142760 18 w Toyota Artur Kalicki Andrzej Szymański W 3
-168900 40 e Jeep Grand Cherokee Jan Janiak Maciej Janiak dyskwalifikacja
-172800 20 w Jeep Cherokee Kierowca   dyskwalifikacja

II Ogólnopolski Świętokrzyski Rajd Samochodów Terenowych
o Puchar T-MAX (7 -10 czerwca 2007)
edycja 2/2007

wpisowe od samochodu 350 zl

 

 • czwartek 7 czerwca 2007
możliwość zakwaterowania już w czwartek wieczorem
  kolacja

 

 • piątek 8 czerwca 2007
7.30 przyjmowanie uczestników w Tarczku
8.00 śniadanie
8.30 odprawa
9.00 wyjazd kolumną na miejsce startu
9.30 wręczenie road-booka, plombowanie pojazdów, start I uczestnika (czas odnotowany w karcie pojazdu)
  posiłek w lesie (w przypadku większej liczby chętnych)
  dla uczestników, którzy uważają, że "noc jest do spania" - nocleg

 

 • sobota 9 czerwca 2007
  posiłek w lesie (w przypadku większej liczby chętnych)
  dla uczestników, którzy uważają, że "noc jest do spania" - nocleg

 

 • niedziela 10 czerwca 2007
9.30 planowany przyjazd pierwszego uczestnika na linię mety
12.00 obiad
14.00 ogłoszenie wyników i zamknięcie rajduUWAGA w przypadku duzej ilości zgłaszajacych możliwoścc obiadu w terenie - cena ok 40 złUczestnik Pojazd ilość osób Ilość dni Trasa
Fredzi WG 2 4 extr
kaczor wg 2 4 wycz
Adam Żakowski Suzuki Samurai evo II 4 4 extr
Marcin Słomka Suzuki Samurai 2 4 wycz
Adam Żakowski Suzuki Samurai 2 4 wycz
Michał Ważny suzuki sj413 2 1 extr
Tomasz Koczubiej nissan patrol gr 0 0 extr
Dariusz Łysoń Gaz 2 4 wycz
Janusz Rusek Vitara 2 4 wycz
Michał Kozioł Suzuki Samurai 2 3 wycz
Jan Janiak JEEP 4 4 extr
Jan Janiak JEEP 4 4 extr
Piotr Rybak Suzuki Vitara 0 0 wycz
Piotr Rybak Suzuki Vitara 0 0 wycz
Michał Wolański suzuki sj413 4 4 extr
Marcin Zolbach suzuki samuraj 2 1 wycz
Krzysztof Majcher suzuki samuraj 2 1 wycz
Artur Kalicki Toyota LJ73 2 0 wycz
Grande JEEP 2 4 extr

{tab Przygoda}

{/tabs}