II Puchar T-Max (1) - Impreza 31 marca-1 kwietnia 2007

Klub Miłośników Samochodów Terenowych ŁOŚ zaprasza wszystkich właścicieli samochodów terenowych na
kolejną przygodę w Lasach Świętokrzyskich:

II Ogólnopolski Świętokrzyski Rajd Samochodów Terenowych o Puchar T-MAX część 1

Impreza przewidziana jest jako 24-godzinna przygoda Non-Stop z pomiarem czasu.

Przygotowano dwie trasy: wyczynową i extrem, na których znajdują się punkty kontrolne pojazdu i punkty kontrolne przejazdu pojazdu. W każdej klasie najlepsze załogi klasyfikacji łącznej obejmującej sumę punktów wszystkich czterech imprez zdobywają Puchar II Ogólnopolskiego Świętokrzyskiego Rajdu Samochodów Terenowych T-MAX oraz nagrody rzeczowe w formie sprzętu offroadowego ufundowane przez sponsora - firmę 4X4 TEAM (T-MAX) i klub ŁOŚ.
Za posiadany sprzęt offroadowy uczestnicy otrzymywać będą dodatkowe punkty.
Ze względu na specyfikę rajdu nie przewiduje się startu QUADÓW
W klasie wyczynowej zabronione jest stosowanie wyciągarek napędzanych; wskazane jest posiadanie wyciągarek ręcznych.
Do rajdu dopuszczane będą tylko pojazdy z ważnym przeglądem technicznym i OC.
Trasy obfitują w różnorodne przeszkody trenowe gwarantujące, że emocji nie zabraknie.
Bazą spotkania są gospodarstwa agroturystyczne w miejscowości Tarczek, a w przypadku większej liczby uczestników również w miejscowości Śniadka.
Dojazd kolumną z gospodarstw agroturystycznych do miejsca startu, gdzie rozpocznie się jazda w/g roadbooków.
Start 31 marca około godziny 9.30.
W przypadku większej liczby uczestników Sponsor - firma 4X4 TEAM przewiduje nagrody za pierwsze miejsca w klasach extrem i wyczynowej również w poszczególnych edycjach Rajdu NON-STOP o Puchar T-MAX.
Uczestnicy, którzy nie biorą udziału w całych zmaganiach i nie opłacą pełnego wpisowego nie będą uwzględniani w punktacji końcowej, a co za tym idzie - nie mogą walczyć o nagrody

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Do rajdu "NON-STOP" dopuszczone zostaną pojazdy posiadające ważne badania techniczne w dowodzie rejestracyjnym oraz aktualne ubezpieczenie OC (samochody wyposażone w instalację gazową muszą posiadać jej atest).
 • Załoga samochodu terenowego składa się wyłącznie z kierowcy i pilota.
 • Kierowcą może być osoba posiadająca prawo jazdy min. Kat. B.
 • W czasie trwania NON-STOP dopuszcza się udział osób towarzyszących załogom w ilości nie większej niż w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 • Samochód terenowy startujący w rajdzie musi posiadać:
  • gaśnica
  • trójkąt ostrzegawczy
  • apteczka
  • lina holownicza - (solidna i wytrzymała min. 6 m.)
  • łopata lub szpadel
  • bezpieczne i solidne zamocowanie wyposażenia
  • przynajmniej dwa solidne punkty kotwiczne holu (przód, tył)
 • Zaleca się posiadanie w samochodzie :
  • siedzeń z zagłówkami
  • pasów bezpieczeństwa i kasków ochronnych
  • radia CB i telefonu komórkowego
  • pałąka lub klatki bezpieczeństwa
  • GPS (łatwiej odnajdziemy w razie czego)
 • Dokumentem upoważniającym do startu w rajdzie NON-STOP jest KARTA DROGOWA otrzymana od organizatorów rajdu.
 • KARTĘ DROGOWĄ należy zdać w Biurze Rajdu niezwłocznie po przyjechaniu na metę
 • Rezygnacja lub wycofanie się z rajdu powinno być zgłaszane niezwłocznie do organizatorów.

PUNKTACJA BADANIA TECHNICZNEGO

Niesprawność lub brak punkty / kara
Ważne ubezpieczenie OC Dyskwalifikacja
Ważny przegląd techniczny Dyskwalifikacja
Ważny atest instalacji gazowej Dyskwalifikacja
Ważne prawo jazdy (kierowcy) Dyskwalifikacja
Trójkąt ostrzegawczy 20
Apteczka Dyskwalifikacja
Gaśnica 100
Układ hamulcowy Dyskwalifikacja
Łopata 10
Linka holownicza 80
min.1 solidny zaczep holu 100
Zamocowanie wyposażenia 50


PRZEPISY PORZĄDKOWE

 • Na trasie rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Załogi, które nie dostosują się do powyższego zalecenia zostaną wykluczone z rajdu.
 • Za zachowanie oraz szkody wyrządzone przez osoby towarzyszące odpowiada kierowca zgłoszony do rajdu.
 • Podczas oglądania prób należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować zagrożenia dla startującej załogi i dla siebie samego.
 • Zabrania się zawracania i jazdy samochodem pod prąd.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie załoga jest zobowiązana do oddania KARTY DROGOWEJ, ROAD BOOKA w Biurze Rajdu lub jednemu z sędziów.
 • Za szkody powstałe u uczestników rajdu Non-stop organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
 • Załoga samochodu jest zobowiązana do prawidłowego zamocowania liny w przypadku potrzeby wyciągania pojazdu.
 • Załogi dopuszczone do rajdu biorą udział w imprezie na własne ryzyko.
 • Organizator zaleca i oferuje wykupienie na miejscu ubezpieczenia NNW
 • Komandor rajdu NON-STOP jest upoważniony do wprowadzania zmian w regulaminie, punktacji i trasie rajdu w czasie jego trwania, ostatecznego rozstrzygania spraw spornych (od jego decyzji nie ma odwołania). Jednocześnie obowiązany jest powiadomić wszystkie osoby biorące udział w rajdzie o wprowadzonych zmianach.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania prób bez podania przyczyny.
 • Wszystkie uwagi i wątpliwości rozstrzyga zespół sędziowski rajdu NON-STOP.
 • Załogi uczestniczące w rajdzie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ruchu drogowego.
 • Uczestnicy imprezy obowiązani są bezwzględnie przestrzegać przepisów P.POŻ.
 • Zabrania się, pod rygorem dyskwalifikacji:
  • niszczenia zieleni i roślin (łąk, upraw, młodników, itp.)
  • jazdy poza trasą wyznaczoną przez organizatorów - Straż Leśna ma prawo ukarać załogi poruszające się poza wyznaczoną trasą.
  • śmiecenia podczas trwania imprezy
  • zachowania niesportowego
  • wykłócania się z sędziami
  • niewłaściwego zachowania wobec mienia i osób postronnych.
  • pokonywania prób w kolejności innej niż wyznaczona przez organizatorów.
  • W przypadku konieczności zjazdu z trasy (odpoczynek, tankowanie, naprawa, itp.) dozwolone jest zjechanie wyłącznie po drogach utwardzonych. Niedozwolone jest jeżdżenie po terenie "na skróty", przez rowy przydrożne pod karą dyskwalifikacji.
 • Uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności na trasach dojazdowych, gdyż prowadzą one częściowo po drogach publicznych, (często krzyżujących się z drogami szybkiego ruchu, torami szybkiej kolei dalekobieżnej), przez obszary zabudowane i gęsto zaludnione, (istnieje możliwość wtargnięcia na wąską drogę: osób, dzieci, zwierząt oraz innych nieprzewidywalnych zagrożeń). Trasy te kilkakrotnie krzyżują się ze sobą.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia trzeźwości, uprawnień uczestników, jak również stanu pojazdu w dowolnym miejscu i czasie podczas trwania imprezy.
 • Wszelkie zastrzeżenia i protesty należy składać u ORGANIZATORÓW.
 • Organizatorzy mają prawo i obowiązek:
  • przyjmować i rejestrować zastrzeżenia oraz protesty
  • decydować o wszelkich sprawach dotyczących rajdu
  • karać za niesportowe zachowanie lub naruszenie regulaminu Rajdu, dodatkowymi punktami karnymi do dyskwalifikacji włącznie
  • od ich decyzji przysługuje odwołanie w formie pisemnej do zespołu sędziowskiego lub KOMANDORA RAJDU, dopiero po zakończeniu rajdu (kiedy to wszystkie takie wnioski będą rozpatrywane).

 


ZAŁĄCZNIK DO PUNKTACJI RAJDU

 1. PIECZĄTKI ODBIJAMY W KARCIE DROGOWEJ W OKIENKA ZGODNIE Z ICH NUMERAMI (nr. Pieczątki = nr. Okienka).
 2. Trasa extrem zbiera pieczątki oznaczone jako E1...E50
 3. Trasa wyczynowa zbiera pieczątki z opisem od W1...W50
 4. Każda zdobyta pieczątka, musi być opisana godziną jej zdobycia (w jej okienku).
 5. Na pokonanie trasy rajdu jest 24h
 6. Kazda 1 sek spóźnienia i przyjazdu przed czasem jest karana pkt karnymi za każda 1 sek jeden punkt
 7. Maksymalny limit spóźnień wynosi 30 minut - 1800pkt
 8. Pieczątki są punktowane w zależności od ich stopnia trudności w momencie układania trasy rajdu (200 - 500).
 9. Plombowanie pojazdów oraz BT przegląd, OC odbywa się na starcie.
 10. Kolejność zdobywania pieczątek zgodnie z ich numeracją i rozmieszczeniem na trasie.
 11. Na punkty kontrolne oznaczone pieczątkami startuje wyłącznie załoga - kierowca + pilot.
 12. Ewentualne "zerwane" lub uszkodzone pieczątki należy bezzwłocznie zgłaszać organizatorom.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • WPISOWE
  • wpisowe należy wpłacić organizatorom najpóźniej w dniu zbiórki
  • wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi uczestnikom w przypadku dyskwalifikacji lub rezygnacji z rajdu
  • ZGŁOSZENIE
  • do startu w rajdzie NON-STOP zostanie dopuszczone około 60 załóg
  • zgłoszenia można składać telefonicznie lub listownie pod numerami telefonów i adresem podanym na stronie klubowej
  • pierwszeństwo udziału w rajdzie mają załogi, które wcześniej zgłosiły u organizatorów chęć uczestnictwa w rajdzie NON-STOP
  • po zamknięciu listy startowej uczestników będzie można jeszcze wpisać się gdy zostaną wolne miejsca - w Bazie Rajdu przed startem.

CHARAKTERYSTYKA TRASY RAJDU

 • Rajd NON-STOP odbędzie się na terenie lasów okolic Suchedniowa, Bodzentyna
 • Przewidywana długość trasy wynosi ok. 60 km.
 • Trasę rajdu należy pokonywać według Road-booka otrzymanego od organizatorów
 • Zawodnicy dzieleni są na 2 klasy: Wyczynową i Exteremalną
 • Trasa rajdu będzie składała się z następujących elementów:
  • pomiar precyzji czasu przejazdu (start - meta)
  • punkty kontroli (PK) - znalezienie danego punktu
  • dojazdówki - dojazd do prób
 • Uczestnicy imprezy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów powyższego REGULAMINU
 • Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionego regulaminu i prawa uczestnictwa w imprezie, oprócz organizatorów uprawnione są również służby leśne.

 


Życzymy powodzenia,
udanego startu i dobrej zabawy!
Organizatorzy.W dniach 31.03-01.04.2007 odbył się II Ogólnopolski Rajd Samochodów Terenowych o miano najlepszego offroadowca Gór Świętokrzyskich Edycja I.
Najważniejsza informacja - nikomu nie udało się przejechać całej trasy w  wyznaczonym limicie czasu, czyli w ciągu 24 godzin. Do odważnych jednak świat należy i być może w II edycji trasa będzie łatwiejsza ...
Na starcie trasy samochodów wyczynowych stanęły 2 pojazdy, w extremie wystartowali pozostali.
Trasa liczyła 60 kilometrów, z 49 pieczątkami dla każdej z klas. Wiodła ciężkimi koleinami, bagienkami, ogólnie nie było lekko.
Start wyliczony co do sekundy, kolejność startu określono według wcześniej wylosowanych numerów. Po badaniu technicznym, zaplombowaniu kart drogowych ruszyli chłopcy (i dziewczyny) w bój. Rozjechano się w dwa miejsca, ale ani I start, ani II start nie prowadził do trasy lajt.
Organizatorzy w umówionym miejscu dostępni byli przez całe 24 godziny trwania rajdu. Kontrolowali poprawność jazdy, podpatrywali jak uczestnicy radzą sobie z tym naszym terenem.
Część z uczestników wracała na nocleg do gospodarstwa agroturystycznego (z tego co wiemy zabawa trwała do późnych godzin porannych).
Czas zdania kart i przybycie na pole namiotowe nadszedł, ale nie wszyscy zostali sklasyfikowani.
Ostatecznie, gdy uczestnicy jedli obiad organizatorzy (komputer) wyliczali wyniki, oto one:

W klasie Wyczynowej
I miejsce zdobył Stanisław Piotr Kwiatkowski, z pilotem Mirosławem Paluchem - Nissan Patrol GR
II miejsce Piotr Tarnawski, Wojtek Boryczko - Nissan Pick-up

W klasie Ekstremalnej
I miejsce Michał Wolański, Aleksandra Kociemba - Suzuki sj413
II miejsce Tomasz i Radosław  Gałuszka  - Suzuki Samurai
III miejsce Łukasz Lechowicz i Artur Cichoń  - Jeep TJ

Zbobywcy I miejsc otrzymali High-lifty firmy T-MAX oraz puchary, jak równiez małe punkty do całkowitej klasyfikacji Pucharu - tj, walki o nagrodę główną wyciagarkę firmy T-Max.
Pozostali otrzymali puchary.

Dziękujemy uczestnikom za dobrą zabawę i zapraszamy na kolejną edycję Pucharu w czerwcu.

Wszystkim życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych!!!

II Ogólnopolski Świętokrzyski Rajd Samochodów Terenowych
o Puchar T-MAX (31 marca-1 kwietnia 2007)
edycja 1/2007

wpisowe od samochodu 350 zl

 

 • piątek 30 marca 2007
możliwość zakwaterowania już w piątek wieczorem
  kolacja

 

 • sobota 31 marca 2007
7.30 przyjmowanie uczestników w Tarczku
8.00 śniadanie
8.30 odprawa
9.00 wyjazd kolumną na miejsce startu
9.30 wręczenie road-booka, plombowanie pojazdów, start I uczestnika (czas odnotowany w karcie pojazdu)
  posiłek w lesie (w przypadku większej liczby chętnych)

 

 • niedziela 1 kwietnia 2007
9.30 planowany przyjazd pierwszego uczestnika na linię mety
12.00 obiad
14.00 ogłoszenie wyników i zamknięcie rajduUWAGA w przypadku duzej ilości zgłaszajacych możliwoścc obiadu w terenie - cena ok 40 zł

{tab Przygotowanie trasy}


{tab Przygotowanie trasy / Przygoda}

{tab Przygoda}

{/tabs}